Algemene voorwaarden

Welkom bij IBANFIRST. We hebben het online IBANFIRST Business platform opgezet voor een gemakkelijk toegang tot de fundamentele diensten die een onderneming nodig heeft: een zakelijke IBAN-rekening en de ontvangst en de uitvoering van Europese en internationale overschrijvingen respectievelijk van en aan uw commerciële partners (hierna de “IBANFIRST Business Service” of de “Service”).

We hebben alles gedaan om deze Algemene Voorwaarden (hierna de “Overeenkomst” of de “Dienst-overeenkomst”) op te stellen in duidelijke en begrijpelijke taal. Maar door de juridische realiteit is dit geen gemakkelijke opdracht. Neem gerust contact met ons op als u vragen of problemen hebt of om een beter inzicht te verkrijgen in de procedures van IBANFIRST.

Onderstaande bepalingen beschrijven in het kort de voornaamste rubrieken van deze Overeenkomst, maar in het gehele document vindt u belangrijke informatie die we u vragen in zijn totaliteit te lezen.

Inschrijving op de IBANFIRST service (Rubriek A)

U verstrekt ons basisinformatie met betrekking tot uw organisatie: bestuurder(s), begunstigde(n) en gebruiker(s). We controleren vervolgens de verstrekte informatie (door eventueel een beroep te doen op externe partijen) en wij bevestigen uw service-rekening, behalve wanneer uw aanvraag geweigerd wordt op grond van risico's of conformiteitsproblemen (die door ons of derden werden vastgesteld). U geeft ons de toestemming om deze controles uit te voeren, om informatie en gegevens aan derden door te geven om deze controles mogelijk te maken of uit te voeren en om de informatie periodiek bij te werken. Zo niet dan zijn we verplicht u de toegang tot de Service te weigeren.

Wij kunnen u te alle tijden vragen om ons extra informatie over uw onderneming te verstrekken. Deze extra informatie is voor ons onmisbaar om onze controles goed uit te voeren en om de wetten en reglementeringen te respecteren, waaraan wij als erkende onderneming zijn onderworpen. Bij onvoldoende informatie kunnen uw diensten onderbroken worden.

Rekening houdend met het hoge risico van identiteitsmisbruik waarop door de nationale toezichthouder (Nationale Bank van België en de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)) wordt gewezen, zal IBANFIRST een eerste overschrijving eisen vanaf een bankrekening op naam van de klant geopend bij een erkende kredietinstelling. Deze eerste transactie zal eveneens worden geanalyseerd in het kader van de wetgeving op het witwassen van geld en de bestrijding van financiering van terroristische activiteiten. U vindt de volledige informatie in onderstaande rubrieken.

Het IBANFIRST Business platform (Rubriek B)

De Business Service Pro is de elementaire financiële dienst die elk bedrijf nodig heeft om zijn activiteiten uit te oefenen. Het is perfect afgestemd op recente bedrijven met geringe behoeften.

We verlenen u een Service waarmee u een zakelijke IBAN-rekening kunt openen en Europese en internationale betalingen kunt ontvangen en verrichten. Ons commitment is uw privéleven, uw gegevens en uw persoonlijke informatie te beschermen. U beheert uw bedrijf, verleent diensten aan uw klanten en beschermt hun gegevens, doet aangifte van en betaalt uw belastingen en leeft alle wetten, regels en reglementeringen na. U vindt de volledige informatie in de onderstaande rubrieken.

De internationale IBANFIRST service (Rubriek C)

De Internationale Service is de oorspronkelijke module van IBANFIRST, die toegankelijk is voor alle zakelijke klanten van het IBANFIRST platform en geavanceerde functies biedt die voorbehouden zijn aan ondernemingen met internationale bedrijfsactiviteiten.

Wij verlenen u een Service waarmee u zakelijke IBAN-rekeningen kunt openen in andere valuta’s dan de euro en kasbeheertransacties kunt uitvoeren tussen deze rekeningen. De wisselkoerstransacties kunnen via een online marktvloer worden uitgevoerd. U beschikt over dezelfde uitvoeringsvoorwaarden en tools als de financiële afdelingen van de grootste internationale groepen. U vindt de volledige informatie in de onderstaande rubrieken.

De IBANFIRST prepaid, virtuele kaartservice (Rubriek D)

De prepaid, virtuele kaartservice is de module waarbij de prepaid virtuele kaart aangeboden wordt als betalingsmiddel aan bedrijven. Deze service is bijzonder interessant voor het online betalen van facturen en is goed afgestemd op gevestigde bedrijven die een groot aantal facturen online betalen.

Wij leveren u een service waarmee u prepaid, virtuele kaarten kunt creëren om uw aankopen online te betalen of om dit door uw werknemers te laten doen. De logica voor de instelling van de kaarten geeft u de mogelijkheid om de fondsen beter toe te wijzen op basis van de budgetten die door uw onderneming zijn opgesteld. Voor de volledige details, zie hieronder.

De IBANFIRST Isabel 6 service (Rubriek E)

De Isabel 6 Service is de module die de klanten van Isabel die gebruik maken van de interface Isabel 6, mee te laten genieten van de voordelige tariefvoorwaarden op iBanFirst die gelden voor internationale betalingen. We stellen u een module ter beschikking om Isabel 6 online te activeren. Alle betalingen die op Isabel worden ingevoerd, worden automatisch en zonder aanvullende autorisatie op het platform van iBanFirst uitgevoerd. Voor de volledige details, zie hieronder.

Beëindiging en andere wettelijke procedures (Rubriek F)

We kunnen deze Overeenkomst voor om het even welke reden beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden of zelf onmiddellijk onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld indien u deze Overeenkomst door uw toedoen niet naleeft). U kunt op elk moment deze Overeenkomst beëindigen met onmiddellijke inwerkingtreding. De beëindiging ontslaat u geenszins van uw verantwoordelijkheden met betrekking tot de eerder uitgevoerde transacties. Voor de volledige details, zie hieronder.

iBanFirst Company Creation (Rubriek G)

IBANFIRST Company Creation (“SCS”) (oprichting van een onderneming) is een service die in samenwerking met Kredietinstellingen (“Bank”) wordt aangeboden. Het gebruik van IBANFIRST Company Creation veronderstelt dat u instemt met onderhavige Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden. Bij inschrijving op IBANFIRST Company Creation moet u ook expliciet instemmen met (i) de Bijzondere Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden (“CPU”) met betrekking tot deze service van iBanFirst en (ii) ook met de Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden van deze Service van onze aangestelde Bankpartner (“CGU” Bank”). Behalve in geval van een uitdrukkelijke vrijstelling, hebben deze Voorwaarden (CPU en CGU Bank) bij tegenspraak voorrang op deze Overeenkomst. Voor de volledige details, zie hieronder.

Service-overeenkomst IBANFIRST

Deze Algemene Voorwaarden zijn een conventionele overeenkomst tussen de eigenaar, de commerciële entiteit of organisatie die op de inschrijvingspagina als “Onderneming” is vermeld (soms aangeduid als “u”, “uw/uwe”, “Gebruiker”, “Klant”) en IBANFIRST. U kunt tijdens de geldigheidsduur van deze Overeenkomst op elk moment hiervan een exemplaar aanvragen en ook van de overige voorwaarden of documenten waarnaar hierin wordt verwezen.

Het e-mailadres van de klantendienst van IBANFIRST is support@ibanfirst.com;

--------

HOOFDSTUK A: INSCHRIJVEN OP IBANFIRST

Inschrijving;

De IBANFIRST Service is uitsluitend toegankelijk voor natuurlijke personen of rechtspersonen die een bedrijfsactiviteit uitoefenen en alleen ten behoeve van betalingen. De IBANFIRST Service wordt niet aangeboden aan personen om betalingen te ontvangen of te verrichten voor privédoeleinden.

Om IBANFIRST binnen het kader van uw bedrijfsactiviteit te kunnen gebruiken moet u uw onderneming eerst laten inschrijven. Tijdens deze inschrijving ontvangen we gevoelige informatie zoals uw naam, de rechtsvorm, de locatie, het e-mailadres, uw bedrijfsnummer, een kopie van uw identiteitsbewijs en het telefoonnummer. Om reglementaire redenen zijn we verplicht om het volgende te controleren: (i) alle feitelijke begunstigden van uw bedrijfsactiviteiten, (ii) de voornaamste aandeelhouder(s) (personen die eigenaar zijn van de onderneming of een directe of indirecte zeggenschap aanhouden vanaf 25% in alle aandelen of stemrechten) en eveneens (iii) het doel en/of belangrijkste maatschappelijke doelstelling.

We zijn bovendien verplicht om te controleren of de geïdentificeerde personen niet moeten worden beschouwd als “politiek prominente personen”, een familielid is van die politiek prominente persoon of nauw verwant is met een politiek prominente persoon. Een politiek prominente persoon is een natuurlijke persoon met een actuele openbare functie of die deze in het verleden heeft uitgeoefend zoals: staatshoofden, regeringsleiders, ministers, afgevaardigden en staatssecretarissen, parlementsleden of leden van gelijkaardige wetgevende instanties, leden in bestuurlijke organen van politieke partijen, leden van hoge gerechtshoven, grondwettelijke gerechtshoven en andere hoge gerechtelijke instanties, waar geen beroep op beslissingen, mogelijk is, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden; leden van de Rekenkamer of de bestuursleden centrale banken, ambassadeurs, projectmanagers en senior officieren in de krijgsmacht, leden in de raden van bestuur, beheer, en toezicht op overheidsinstellingen, directeuren, afgevaardigden en bestuursleden in internationale ondernemingen of personen die hierin een gelijkaardige functie uitoefenen. Geen enkele voornoemde functie heeft betrekking op personen met een middenklasse of lage functie. Een familielid van een politiek prominent persoon is onder meer: de echtgenoot/echtgenote of een daarmee gelijkwaardige persoon, van een politiek prominent persoon; de kinderen en hun echtgenoten of de daarmee gelijkgestelde personen van een politiek prominent persoon, de ouders van een politiek prominent persoon. De personen die bekend staan naaste verwanten, zouden erkend kunnen worden als privépersonen die begunstigde eigenaars van een entiteit of een juridische constructie zouden kunnen worden samen met een politiek prominente persoon of die andere zakelijke relaties met die personen kunnen onderhouden die de enige, feitelijke begunstigden zijn van een entiteit of een bekende juridische constructie die feitelijk opgericht is ten gunste van een politiek prominent persoon.

Als Gebruiker moet u namens de onderneming kunnen handelen en bevoegd zijn om in het kader van deze Overeenkomst verbindingen voor haar te kunnen aangaan. Indien u hiermee hebt ingestemd, heeft het begrip “u“ betrekking op uzelf als natuurlijke persoon en de onderneming. Wanneer u als Gebruiker beslist om een nieuwe Gebruiker op dit platform te activeren, valt deze activatie onder uw volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid als Hoofdgebruiker en administrateur van de rekening.

Na de ondertekening van de Service-Overeenkomst, verlenen wij u een toegang tot IBANFIRST (hierna aangeduid als de “Identificatiegegevens van uw IBANFIRST-rekening”) U moet alle redelijke maatregelen nemen om de gepersonaliseerde veiligheidsfuncties (inclusief uw wachtwoord) van uw IBANFIRST-rekening te beschermen, door ze geheim te houden en ze met geen enkele andere persoon te delen dan de persoon die daartoe binnen uw onderneming bevoegd is. U moet ons ogenblikkelijk informeren via een e-mail aan de klantenservice van IBANFIRST (zie bovenstaande contactgegevens) wanneer u constateert dat één van de persoonlijke veiligheidsfuncties kwijtgeraakt of gestolen is of wanneer een persoon zonder uw toestemming hiervan gebruik heeft gemaakt of geprobeerd heeft hiervan gebruik te maken voor uw IBANFIRST-rekening.

Controle en inschrijving

Om uw identiteit te controleren vragen wij u om aanvullende informatie op te sturen, zoals uw bedrijfsnummer, uw btw-nummer en in voorkomend geval, de datum en de plaats van geboorte. We kunnen u ook om aanvullende informatie vragen voor de controle van uw identiteit en om de risico's die aan uw activiteit verbonden zijn te evalueren, zoals commerciële facturen, een rijbewijs of een ander officieel identiteitsbewijs, een exploitatievergunning of jaarrekening. We kunnen u ook vragen een audit ter plaatse uit te voeren, inzicht te verkrijgen in de registers en documenten waaruit uw conformiteit met deze Overeenkomst blijkt. Elk verzuim om binnen vijftien (15) dagen te voldoen aan één van deze verzoeken kan tot de schorsing of de opzegging van uw IBANFIRST-rekening leiden. U geeft aan IBANFIRST de toestemming om aanvullende informatie over u op te vragen bij derden en bij andere identificatiediensten.

Na de controle van uw inschrijving verkrijgt u toegang tot uw IBANFIRST-rekening en tot uw IBAN-contactgegevens. Alle debet en credit boekingen op uw rekening worden tijdelijk opgeschort totdat we uw identiteit en uw rol binnen de Onderneming hebben gecontroleerd en alle nodige conformiteitscontroles hebben uitgevoerd.

Door de modaliteiten van deze Overeenkomst te aanvaarden, geeft u ons de toestemming om informatie over u in te zamelen en informatie over u aan derden te verstrekken en u geeft aan derden toestemming om bovengenoemde informatie aan ons te verstrekken. U bevestigt dat de informatie die op deze manier wordt ingezameld ook betrekking kan hebben op uw naam, uw adressen en transacties in het verleden en andere persoonlijke gegevens. Dit heeft hoofdzakelijk betrekking op het delen van informatie (a) ten aanzien van uw transacties inzake reglementaire en conformiteitseisen, (b) met betrekking tot het gebruik, het beheer en het onderhoud van de Service, (c) met het oog op het creëren en bijwerken van bovengenoemde geregistreerde gegevens en tevens om de kwaliteit van de service te verbeteren en (d) om het risicobeheerproces van IBANFIRST voor te bereiden.

IBANFIRST kan deze informatie regelmatig bijwerken om te bepalen of u aan de kwalificatievoorwaarden voldoet.

IBANFIRST Service

Bij uw inschrijving op IBANFIRST, bevestigt u dat u een inwoner bent van het land dat u hebt opgegeven bij de inschrijving van uw onderneming om een IBANFIRST-rekening te creëren (hierna het “vermelde land”), en dat u bevoegd bent om een beroepsactiviteit in dat land uit te oefenen.

Bij aanvaarding van deze Overeenkomst, bevestigt u dat u voornemens bent om aan deze eisen te voldoen en dit te blijven doen in het kader van uw gebruikmaking van de Service.

Handelspraktijken

U stemt in IBANFIRST alleen te gebruiken voor transacties tussen u en uw tegenpartijen in het kader van de bona fide commercialisering van legale producten of diensten. U vraagt geen persoonlijke, financiële of gegevens over transacties (hierna de “Betalingsgegevens”) op, noch wendt u deze aan voor andere redenen dan voor de betaling van uw goederen en diensten. U leeft alle overheidswetten, regelgevingen en voorschriften na die in het kader van uw gebruikmaking van de Service van toepassing zijn.

--------

RUBRIEK B: DE IBANFIRST BUSINESS SERVICE

Verlening van de IBANFIRST service

We bieden een online platform en een programmeer-interface applicatie (samen de “Interface” genoemd) waarmee u gebruik kunt maken van de Service. We behouden ons het recht voor u te vragen het programma geheel of gedeeltelijk te installeren of bij te werken, om gebruik te kunnen blijven maken van de Service. De klant kan alleen betalingsinstructies doorgeven aan IBANFIRST door de vereiste gegevens in te voeren op de Interface. Alle betalingsopdrachten die op de Interface worden ingevoerd, zijn instructies voor IBANFIRST om een betaling namens de klant te verrichten. Indien een betalingsinstructie niet conform de instructies en de technische aanwijzingen vermeld op de Interface wordt ingevoerd (met name indien de klant niet alle verplichte velden heeft ingevuld), beschouwt IBANFIRST de opdracht niet te hebben ontvangen. De betalingsinstructies kunnen slechts worden uitgevoerd na bevestiging door de klant en na invoer van de vereiste gegevens op de Interface. IBANFIRST zal een betalingsinstructie niet uitvoeren indien het saldo op de rekening op de betalingsdatum ontoereikend is.Een betalingsopdracht kan worden geweigerd indien deze niet conform is aan de wetten en reglementeringen die op de transactie van toepassing zijn.

Aanhouden van een IBAN-rekening en toestemming om fondsen te verwerken

Na inschrijving op de Service, opent u een rekening (hierna de “IBAN-rekening” of de “Rekening”) en wordt een uniek IBAN-nummer toegekend aan deze specifieke rekening. IBANFIRST behoudt zich het recht voor om de opening van een Rekening aan een klant te weigeren of de commerciële relatie te beëindigen, zonder opgave van redenen of inachtneming van een opzegtermijn, indien IBANFIRST van mening is dat de instandhouding van deze commerciële relatie van dien aard is dat deze haar commerciële strategie wereldwijd kan aantasten.

De klantrekening is geen depositorekening en het saldo genereert geen rente. De rekening is een grootboekrekening in de boekhouding van IBANFIRST. Het saldo is het bedrag van de inboekingen gebaseerd op de bedragen die door de klant zijn overgemaakt naar IBANFIRST en die beschikbaar zijn om IBANFIRST betalingen te laten verrichten waarvoor de klant instructies aan IBANFIRST heeft gegeven. Het saldo van de rekening kan variëren, afhankelijk van de betalingen die IBANFIRST ontvangen of verricht heeft op rekening van de klant, van bij-en afboekingen van een bankrekening en ook van de overboekingen tussen de twee rekeningen.

IBANFIRST behoudt zich het recht voor om Rekeningen op elk moment tijdelijk te bevriezen op grond van objectieve redenen verband houdend met hun veiligheid of in de veronderstelling van een niet geautoriseerd gebruik. IBANFIRST moet de Klant, zo mogelijk voordat een Rekening geblokkeerd wordt, en maar uiterlijk onmiddellijk na de betreffende blokkering informeren per e-mail of op de Interface, behalve wanneer deze kennisgevingen verboden zijn bij de Wet of niet verzonden kunnen worden op grond van objectieve veiligheidsproblemen. IBANFIRST moet de rekeningen deblokkeren en, in voorkomend geval, nieuwe inloggegevens verstrekken zodra de redenen die tot de genoemde blokkering aanleiding hebben gegeven, ophouden te bestaan.

Door in te stemmen met deze Overeenkomst, geeft u toestemming aan IBANFIRST om fondsen namens u aan te houden, te ontvangen en te betalen. U geeft bovendien toestemming aan IBANFIRST om het circuit en het netwerk dat voor de betalingen wordt gebruikt (zoals SWIFT, BACS, CHAPS of SEPA) alsook de uitvoering ervan te bepalen. U geeft eveneens toestemming aan IBANFIRST of haar externe betalingsagenten fondsen voor de betaling op een depositorekening op uw naam aan te houden, totdat de fondsen aan u worden uitbetaald conform de bepalingen van deze Overeenkomst. IBANFIRST opent een orderrekening waarop betalingen conform deze Overeenkomst zullen worden verricht. Elke betaling die via deze orderrekening wordt verricht, wordt beschouwd als een volledige en definitieve betaling van IBANFIRST aan u.

Ontvangen en verzenden van betalingen

De Service is belast met de transfers die worden verwerkt op de netwerken SEPA en. Andere betalingscircuits kunnen worden gebruikt bij inschrijving op de IBANFIRST Internationale Service of IBANFIRST Betaalkaart. IBANFIRST behoudt zich het recht voor om een inkomende of uitgaande betaling tijdelijk op te schorten indien dit nodig wordt geacht op grond van lopende geschillen of andere verdachte activiteiten verband houdend met het gebruik van de Service of op verzoek van een administratieve, fiscale of gerechtelijke instantie . In dit geval informeren wij u hierover zo snel mogelijk met opgave van onze beweegredenen, behalve wanneer deze handelswijze illegaal is.

De IBANFIRST Business Service stelt u in de gelegenheid om Europese en internationale betalingen in euro voor commerciële doeleinden te ontvangen of te verrichten.

IBANFIRST is niet verplicht de betalingen of transacties coûte-que-coûte uit te voeren zolang het totaal van de betalingen die moeten worden verricht niet beschikbaar is op de oorspronkelijke IBANFIRST-rekening , zelfs indien het saldo op de rekening voldoende is voor de gedeeltelijke uitvoering van de transacties. Indien het saldo op de rekening ontoereikend is, kan IBANFIRST volledig naar eigen goeddunken beslissen om de uitvoeringsdatum van de betaling en de instructies van de wisselkoers aan te passen of zelfs de betalingsinstructies te annuleren en de valutaposities in verband met de genoemde betalingen te beëindigen. De klant moet echter alle kosten in verband met deze wijzigingen of annuleringen zo snel mogelijk betalen. Een dergelijke betaling kan door middel van een automatische incasso plaatsvinden op een rekening waarop voldoende saldo beschikbaar is om het bedrag in kwestie te dekken. Het betreffende bedrag kan onmiddellijk overgemaakt worden op de IBANFIRST-rekening. De betaling dient rekening te houden met alle uitgaande betalingen in valuta's, indien de rekening van de begunstigde niet erkend is op grond van redenen betrekking hebbend op compliantie of regelgeving, al naar gelang.

Conventionele terugbetaling

Indien de Uitvoeringsdatum wegens een ontoereikend saldo door de Klant moet worden gewijzigd terwijl de betreffende opdracht niet werd geannuleerd, kan de wisselkoers die op de initiële Uitvoeringsdatum van toepassing zou zijn, gehandhaafd worden op de nieuwe Uitvoeringsdatum. IBANFIRST is tot de handhaving van dezelfde wisselkoers onder geen beding verplicht. In dit geval moeten alle op het platform vermelde kosten die IBANFIRST heeft gemaakt in het kader van de toepassing van de oorspronkelijk overeengekomen koers op de Uitvoeringsdatum, door de klant aan IBANFIRST worden terugbetaald. Indien de oorspronkelijk overeengekomen wisselkoers niet wordt toegepast op de nieuwe Uitvoeringsdatum moet er een nieuwe wisselkoers worden overeengekomen die van toepassing is op de nieuwe Uitvoeringsdatum en de klant moet het totaal van de verschuldigde kosten en vergoedingen aan IBANFIRST terugbetalen, alsof de opdracht zou zijn geannuleerd.

IBANFIRST betaalt op uw verzoek de hoofdsom terug van de verwerkte overschrijving, in de volgende gevallen: (i) indien u uw transfer voor de uitvoering ervan niet wilt annuleren; (ii) indien de transactie niet werd goedgekeurd door IBANFIRST wegens een inbreuk op deze Overeenkomst; (iii) indien u een wijziging wenst aan te brengen (in dit geval eist IBANFIRST dat de oorspronkelijke transactie wordt geannuleerd); (iv) indien de transfer werd geweigerd of teruggestuurd door de rekeninghouder van de begunstigde, de bank van de begunstigde of elke andere dienstverlener van transacties.

Inning van IBANFIRST kosten

U gaat ermee akkoord om de kosten (hierna de “kosten”) te betalen die u door IBANFIRST worden gefactureerd voor de Service vermeld in deze Overeenkomst. Deze kosten worden berekend aan het Kostentarief, dat beschikbaar is op de website van IBANFIRST. Bepaalde services worden in de vorm van “Bundels” aangeboden. Het begrip “Bundel” betekent elke Service die meerdere prestaties bevat. Het abonnement op de “Bundel” wordt maandelijks stilzwijgend verlengd tenzij de Klant IBANFIRST uitdrukkelijk heeft geïnformeerd de verlenging te weigeren. De opzegging van een abonnement gaat in op de eerste dag van de maand die op de lopende maand volgt.

We behouden ons het recht voor om onze Kosten op elk moment te herzien. U bent tevens verplicht om alle belastingen en andere kosten, opgelegd door een overheidsinstelling te betalen, inclusief en niet beperkt tot, eventuele belastingen op de goederen en diensten (inclusief de BTW), die van toepassing zijn in het kader van de Service die in deze Overeenkomst is beschreven. Indien u een fiscale vrijstelling geniet, dient u ons een relevant certificaat te overleggen of elke ander document voor de vrijstelling van belastingen dat onze goedkeuring heeft. Houd in gedachten dat de naleving met betrekking tot de fiscale en sociale verplichtingen, inclusief de aangifte, uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de Gebruiker.

Ons recht op inning

Voor zover de wet ons toestaat, houden wij de bedragen die u ons evenveel verschuldigd bent op grond van deze Overeenkomst, ter hoogte van dit bedrag, waarschijnlijk in op uw IBAN-rekening. Elk verzuim van uw kant om op ons eerste verzoek het totaal verschuldigde bedrag te betalen, betekent een inbreuk op deze Overeenkomst. U bent dan kosten verschuldigd voor de aanvullende inning van het verschuldigd bedrag, inclusief en zonder zich daartoe te beperken, leges, arbitragekosten of proceskosten, kosten van het incassobureau en in voorkomend geval rente.

Veiligheid- en fraudebeleid

Het is de verantwoordelijkheid van IBANFIRST om de bescherming te garanderen van de Betalingsgegevens die in haar bezit zijn en redelijke administratieve, technische en fysieke procedures in te voeren om alle persoonlijke informatie te beschermen in verband met uzelf en uw tegenpartijen, die op onze servers is opgeslagen en dit om elke niet-geautoriseerde toegang, verlies of ongewilde wijziging te vermijden.

We kunnen echter niet garanderen dat niet-geautoriseerde derden deze maatregelen schenden om persoonlijke informatie voor illegale doeleinden te gebruiken. U stemt ermee in dat u op eigen risico de persoonlijke informatie met betrekking tot uzelf en uw klanten verstrekt. We raden u aan om ons privacybeleid te raadplegen, dat beschrijft hoe we de informatie die u ons verstrekt, inzamelen, gebruiken en bewaren.

Privacybeleid en gegevensbescherming

In overeenstemming met deze Overeenkomst, en met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens van uw naam, zijn alle partijen overeengekomen dat u verantwoordelijk bent voor het gegevensbeheer, terwijl IBANFIRST alleen verantwoordelijk is voor de verwerking ervan. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met deze Overeenkomst en de instructies die u van tijd tot tijd redelijkerwijs moet verstrekken. We beschermen de genoemde persoonlijke gegevens door middel van adequate technische en organisatorische maatregelen. Als verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens, kan IBANFIRST filiaalprocessors aanstellen voor de verwerking van de persoonlijke gegevens, onder voorbehoud dat die filiaalprocessors aan de dezelfde verplichtingen onderworpen zijn als IBANFIRST wat de verwerking van de gegevens betreft.

U bevestigt dat IBANFIRST op u een beroep doet voor zover we het recht hebben om de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt, te gebruiken en te behandelen. Bijgevolg weigeren we elke aansprakelijkheid voor eventuele klachten die voortvloeien uit gegevens die voortvloeien uit een handeling of nalatigheid van onze kant, voor zover de voornoemde actie of nalatigheid uit uw instructies zou resulteren.

IBANFIRST biedt u een redelijke samenwerking en bijstand met betrekking tot elke klacht of verzoek aangaande de verwerking van uw persoonlijke gegevens, meer bepaald door u de informatie te verstrekken over de klacht of het verzoek, door elk verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van de gegevens te beantwoorden (binnen de termijnen die van toepassing zijn in de actuele reglementering op de databescherming) en door u alle persoonlijke gegevens in ons bezit te verstrekken over een persoon die een klacht of verzoek indient (binnen een redelijke termijn).

--------

RUBRIEK C: IBANFIRST INTERNATIONALE SERVICE

IBANFIRST International (« SIP ») is een service die het kasbeheer in vreemde valuta's mogelijk maakt voor ondernemingen. Deze service biedt meer functies dan de Business Service, zoals de opening van IBAN-Rekeningen in vreemde valuta's, de conversie van valuta tegen de beste wisselkoers, online toegang tot een marktvloer en ook een specifiek interface voor een slim beheer van uw activiteiten in andere valuta's dan de euro.

Alvorens uw bedrijf gebruik kan maken van de SIP-Service, wordt u aan een uitgebreide conformiteitscontrole onderwerpen, die uitgevoerd wordt door uw IBANFIRST rekening beheerder. Nadat aan alle compliantie-eisen is voldaan en u het akkoord van de afdeling compliantie van IBANFIRST heeft ontvangen, wordt u geïnformeerd dat een module op uw platform is geactiveerd.

De SIP-service vereist de opening van ten minste één IBAN-rekening in euro. IBANFIRST biedt aan elke Klant de mogelijkheid om andere IBAN-rekeningen te openen. IBANFIRST kan de het verzoek voor de opening van een rekening weigeren zonder opgave van reden.

De Klant verbindt zich ertoe geen transacties op zijn rekeningen te zullen uitvoeren voor speculatieve doeleinden, noch om te profiteren van wisselkoersschommelingen en de Rekeningen en de Diensten alleen te gebruiken voor wisselkoers- en betalingstransacties in het kader van legale commerciële activiteiten. Geen enkele transactie uitgevoerd op de Rekeningen, kan theoretisch geannuleerd of ongeldig worden gemaakt op verzoek van de Klant zonder de instemming van IBANFIRST. Zo heeft de Klant onder geen beding het recht om de vervroegde sluiting te verkrijgen van een open valutapositie. Indien IBANFIRST in afwijking van deze regel, accepteert een transactie of een contract ongeldig te verklaren of vervroegd te beëindigen, zal de Klant verplicht zijn om de kosten te betalen verband houdend met deze ongeldigheidsverklaring of geanticipeerde beëindiging die IBANFIRST zou hebben opgelopen. Elk type overeenkomst die bedoeld is om de transactie ongeldig te maken of te beëindigen op initiatief van IBANFIRST, impliceert niet dat IBANFIRST op welke wijze dan ook van deze vergoeding zal afzien.

De Klant verbindt zich ertoe dat er geen enkele transactie zal worden uitgevoerd indien niet minstens een van de rekeningen een debetsaldo vertoont en dat alle Rekeningen onderworpen zijn aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Bepaalde transacties of valuta's (die beschikbaar zijn via de online prijsofferte-service), moeten telefonisch worden afgesloten.

In geval van een verzoek tot Dekking van Buitenlandse valuta's, (een dienst waarvan IBANFIRST zich het recht voorbehoudt om die aan te bieden of niet), zullen de hierna vermelde voorwaarden van toepassing zijn.

De duur en de bedragen waarvoor de indekkingscontracten worden aangeboden zijn beperkt en afhankelijk van het redelijkerwijs voorspelbaar volume van betalingen die de Klant moet verrichten of ontvangen gedurende deze periode. De Service voor Indekkingen is immers alleen beschikbaar in het kader van betalingstransacties en niet voor speculatieve doeleinden. Het verzoek voor indekking wordt ingediend volgens de modaliteiten die hiervoor op dit Platform voorzien zijn. De voorwaarden van de voorgestelde indekking moeten op het Platform worden gevalideerd door de Klant. De indekking voor IBANFIRST betekent zeker te zijn van een vastgestelde wisselkoers (i) tijdens een periode en voor betalingen die zijn overeengekomen of (ii) voor een gegeven datum en een vooraf vastgestelde betaling. De Klant ontvangt pas de garantie na de bevestiging van de indekkingsvoorwaarden door IBANFIRST en na de publicatie ervan op het Platform. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de bevestiging van het voorstel van IBANFIRST op het Platform niet voldoende is om het indekkingscontract af te sluiten en dat het contract als niet afgesloten zal worden beschouwd zolang de indekking en de indekkingsvoorwaarden niet door IBANFIRST op het Platform bevestigd zijn. De bevestiging van het indekkingscontract op het Platform ontslaat de klant niet van zijn verplichting elke vraag met betrekking tot de vereiste fondsen te beantwoorden zoals hierna wordt uiteengezet. Het recht van de Klant om een beroep te doen op het Indekkingscontract en de toepassing te verkrijgen van de wisselkoers die in het indekkingscontract wordt gegarandeerd, kan overigens onderworpen worden aan de voorwaarde dat de Klant de gevraagde fondsen binnen de toepasselijke termijnen aan IBANFIRST feitelijk heeft overgemaakt. Indien binnen drie (3) werkdagen na het indekkingscontract blijkt dat het totaal van de bevestigd bedragen die door de indekking zijn gegarandeerd, lager is dan het bedrag van de indekking, heeft de klant de keuze om IBANFIRST op de hoogte te brengen van zijn beslissing (i) om het niet gebruikte saldo van de indekking over te laten schrijven op zijn Rekening in de valuta van de afwikkeling voor de tegenwaarde van dit saldo in de Valuta van de afwikkeling (voor een bedrag ter waarde van het niet gebruikte saldo vermenigvuldigd met de wisselkoers die in het contract wordt gegarandeerd), (ii) om de eventuele winst gegenereerd door IBANFIRST op de verkoop van het niet gebruikte saldo te laten crediteren op de Valuta van afwikkeling in de Valuta van afwikkeling, of (iii) om de eventuele negatieve wisselkoersverschillen die IBANFIRST gegenereerd heeft op de verkoop van het niet gebruikte saldo aan haar te betalen. Deze beslissing is onherroepelijk.

Zoals hierboven uiteengezet, kan IBANFIRST de Service die aan elke Klant worden aangeboden geheel of gedeeltelijk onderwerpen aan de voorwaarde dat de Klant fondsen binnen 48 uur nadat de fondsen zijn opgevraagd overschrijft of het bewijs van overschrijving ervan levert. Deze fondsen zijn bedoeld om IBANFIRST te beschermen tegen de risico's van een wanbetaling bij de afwikkeling van de operaties die door IBANFIRST zijn uitgevoerd, om haar Service aan de klant te kunnen verlenen. Het bedrag van de opgevraagde fondsen kan variëren naargelang het type Service, de Klant of de categorie Klanten. Het verzoek om fondsen moet betrekking hebben op fondsen die worden overgeschreven op een rekening die later geopend werd door en op naam van IBANFIRST, waarover de klant door IBANFIRST wordt geïnformeerd. Deze fondsen worden vervolgens gekoppeld aan de verwachte, nog niet door de Klant verrichte betalingen. In dit verband worden de bedragen die worden betaald in verband met opgevraagde fondsen beschouwd als voorschotten op toekomstige betalingen, die in mindering komen van de bedragen die nog moeten worden betaald op de vervaldatum voor de afwikkeling van de verwachte betalingen. Alle details van de opgevraagde fondsen en de betaling in de vorm van voorschotten op voorschriften worden gepost op het Platform. Wanneer fondsen worden opgevraagd kan IBANFIRST de service geheel of gedeeltelijk opschorten. In het geval dat IBANFIRST de gevraagde fondsen of het bewijs van overschrijving van deze fondsen niet binnen 48 uur na de activatie van de fondsen heeft ontvangen, kan IBANFIRST op eigen initiatief alle operaties die samenhangen met de voorschriften die een voorschot op de afwikkeling vereisen annuleren en vervolgens de buitenlandse valuta posities die aan deze operaties zijn verbonden afsluiten. De klant zal in dit geval aansprakelijk zijn voor elk verlies dat resulteert uit het afsluiten van deze buitenlandse valuta posities en voor alle extra kosten die door IBANFIRST worden aangerekend voor de annulering van de operaties.

IBANFIRST kan het bedrag dat nodig is voor de betaling van opgevraagde fondsen direct inhouden op de Rekeningen van de Klant, net als elk bedrag dat noodzakelijk is voor de betaling van de transactie- en valutakosten en alle schadevergoedingen die aan IBANFIRST verschuldigd zijn indien de Klant van om het even welke contractuele verplichting niet nakomt, kunnen door IBANFIRST op deze rekeningen worden ingehouden De Klant doet uitdrukkelijk afstand van het recht op schadevergoeding of uitzondering van niet-uitvoering om verzet aan te tekenen tegen de betaling van de opgevraagde fondsen naar aanleiding van het verzoek hiertoe.

--------

RUBRIEK D: IBANFIRST PREPAID, VIRTUELE KAARTSERVICE

De prepaid, virtuele service is de module die ondernemingen prepaid, virtuele kaarten levert als betaalmiddel. Deze service is bijzonder interessant voor het online betalen van facturen en is goed afgestemd op gevestigde bedrijven die een groot aantal facturen online betalen.

Wij leveren u een service waarmee u prepaid, virtuele kaarten kunt creëren om uw aankopen online te betalen of om dit door uw werknemers te laten doen. De configuratie logica van deze kaarten stelt u in staat om de toewijzing van fondsen te beheren volgens de door u bedrijf opgestelde begroting.

Het gebruik van de prepaid, virtuele kaarten van IBANFIRST veronderstelt dat u instemt met de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden ("SPU") die op deze dienst betrekking hebben en die u hier kunt terugvinden: https://www.anyti.me/legal/cgv-fr-vcn-ibanfirst-11avril2017.pdf

Deze “SPU” maken integraal deel uit van de Algemene voorwaarden en hebben voorrang in geval van tegenstrijdigheden.

--------

RUBRIEK E: IBANFRIST ISABEL 6 MODULE

IBANFIRST Isabel 6 ("Isabel Module") is een service waarmee gebruikers en rekeningen van iBanFirst online kunnen worden gesynchroniseerd om zodoende profijt te kunnen trekken van alle voordelen van het iBanFirst programma voor internationale betalingen, terwijl men gebruik kan blijven maken van de gebruikelijke Isabel 6 interface.

De naleving van de huidige voorwaarden houdt in dat de klant toestemming geeft voor het iBanFirst-platform om automatisch betalingen uit te voeren op de Isabel-interface, zonder extra toestemming te vragen. De transacties waarvoor een valuta conversie noodzakelijk is, vormen geen uitzondering op deze regel en zullen automatisch worden uitgevoerd op de valutamarkt, conform de algemene tariefvoorwaarden en bijzondere voorwaarden van de klant.

Door de activatie van de Isabel Module bevestigt de klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden die gelden voor het gebruik van Isabel en hiermee instemt: https://www.isabel.eu/content/dam/isabel6/contrib6/documents/en-US/gtc-be-Jun%202016-uk.pdf

--------

RUBRIEK F: LICENTIE, BEEINDIGING EN ANDERE JURIDIISCHE MODALITEITEN

Uw IBANFIRST gebruikerslicentie en onze handelsmerken

IBANFIRST geeft u een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-toewijsbare persoonlijke onderlicentie om elektronische toegang te verkrijgen tot de IBANFIRST Service en deze uitsluitend te gebruiken voor (a) het aanvaarden en ontvangen van betalingen, (b) het beheer van de fondsen die u ontvangt en (c) het creëren van applicaties die gebruik maken van de IBANFIRST Service op een manier die overeenstemt met deze Overeenkomst en de documentatie die beschikbaar is op onze Website.

Deze licentie heeft ook betrekking op het gebruik van de documentatie, beelden, hulppagina's en updates beschikbaar gesteld door IBANFIRST. Indien de updates onderworpen zijn aan nieuwe of aanvullende voorwaarden, zullen wij deze Overeenkomst bijwerken en u hiervan op de hoogte brengen.

We kunnen eveneens periodiek bepaalde logo's, handelsmerken en andere identificatiegegevens van IBANFIRST (hierna de “IBANFIRST Handelsmerken”) tot uw beschikking stellen. In dat geval kunt u gebruikmaken van deze documenten in overeenstemming met de IBANFIRST Handelsmerkovereenkomst die van kracht is bij IBANFIRST.

IBANFIRST kan op elk moment uw recht om de IBANFIRST-merken te gebruiken, beperken of intrekken. Alle rechten die elders zijn vermeld dan in de IBANFIRST Handelsmerkovereenkomst zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan IBANFIRST. We kunnen periodiek IBANFIRST Handelsmerken wijzigen. Indien wijzigingen zijn aangebracht aan de IBANFIRST Handelsmerken of aan de IBANFIRST Handelsmerkovereenkomst, gebruikt u (a) de actuele versie van de IBANFIRST Handelsmerken en (b) de IBANFIRST Handelsmerken conform aan de IBANFIRST Handelsmerkovereenkomst.

Eigendom

IBANFIRST verleent u een beperkte licentie voor het gebruik van de IBANFIRST Service zoals beschreven in deze Overeenkomst en onder voorbehoud ervan. Alle hierboven vermelde artikelen worden niet verkocht en staan onder licentie en we behouden ons alle rechten voor die u in deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk zijn toegekend.

De IBANFIRST Service is beschermd door auteursrechtelijke voorschriften, commercieel geheim en andere intellectuele eigendomsrechten. We zijn eigenaar van alle belangen, titels en andere mondiale intellectuele eigendomsrechten (zoals hieronder gedefinieerd) in verband met de IBANFIRST Service en van alle IBANFIRST Service duplicaten.

Voor de toepassing van deze Overeenkomst, verwijst het begrip “intellectuele eigendomsrechten” naar alle octrooirechten, auteursrechten, inclusief copyright op afgeleid werk, morele rechten, publiciteitsrechten, handelsmerken, rechten op de commerciële presentatie en rechten op het dienstmerk, recht op respectabiliteit, rechten op commerciële geheimhouding en de andere bestaande of toekomstige intellectuele eigendomsrechten die, inclusief aanvragen en inschrijvingen, hernieuwingen en eventuele uitbreidingen in de betekenis van elke Staat, land, gebied of elk ander rechtsgebied.

U kunt ervoor kiezen, of ingaan op onze uitnodiging om commentaren of opmerkingen over de IBANFIRST Service in te dienen, met inbegrip van en niet beperkt tot, manieren waarop de IBANFIRST Service of onze producten (hierna de “Ideeën”) kunnen worden verbeterd.

Wanneer u een opmerking of commentaar indient gaat u ermee akkoord dat uw bericht gratis, ongevraagd en niet alle voorwaarden gebonden is en dat u aan IBANFIRST geen zakelijke of andere plichten oplegt en dat we vrij kunnen beschikken over deze opmerking of commentaar zonder u een aanvullende vergoeding te betalen en/of het Idee zonder geheimhoudingsplicht of anderszins kunnen verspreiden.

U erkent daarenboven dat de aanvaarding van uw bijdrage op geen enkele manier impliceert dat IBANFIRST afstand doet van zijn rechten op het gebruik van gelijkaardige of verwante ideeën die hiervoor bij IBANFIRST gekend waren, die door haar werknemers zouden kunnen zijn ontwikkeld of verkregen werden door andere bronnen dan u.

Duur

De Overeenkomst wordt van kracht op de overeengekomen datum (door elektronische aanvaarding) en duurt tot de beëindiging door u of door IBANFIRST.

Recht om te annuleren / Recht van terugtrekking

Op basis van de bepalingen in het economisch recht, doet u uitdrukkelijk afstand van elk recht van terugtrekking, en dit wegens de dringende aard van de geleverde Service.

De actuele dienstverlening omvat de controle van het samenstellend dossier, een service die IBANFIRST onmiddellijk na ontvangst van de vereiste documenten en informatie uitvoert.

Beëindiging

We kunnen deze Overeenkomst wegens om het even welke reden beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden of in sommige gevallen zelfs onmiddellijk (bijvoorbeeld wanneer u inbreuk maakt op deze Overeenkomst door uw toedoen). De opzegging ontslaat u op geen enkele manier van uw verantwoordelijkheden met betrekking tot de uitgevoerde transacties.

U kunt deze Overeenkomst op elk moment beëindigen door uw IBANFIRST-rekening te sluiten, door hiervoor de instructies in verband met uw IBANFIRST-rekening te volgen op onze website. We kunnen deze Overeenkomst beëindigen en uw IBANFIRST-rekening sluiten met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, onder de volgende voorwaarden.

We kunnen uw toegang tot de Service opschorten of deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang en naar ons eigen goeddunken opzeggen indien we constateren dat u niet in aanmerking komt voor de Service omdat uw gebruik van IBANFIRST risico's impliceren, inclusief en zonder zich daartoe te beperken, in het geval van een belangrijk kredietrisico of fraude of op grond van elke andere reden.

IBANFIRST kan bovendien de dienstverleningen aan een Klant met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment opschorten of elke actie ondernemen die IBANFIRST nodig acht indien één van de volgende gebeurtenissen zich voordoet (in welk geval de Klant toezegt IBANFIRST hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen):

(i) Wanneer IBANFIRST van mening is dat Rubriek A.3 van toepassing is;

(ii) In het geval de Klant in gebreke blijft ten aanzien van zijn verplichtingen onder de bepalingen in deze overeenkomst, wanneer er een inbreuk is geconstateerd en IBANFIRST de klant hiervan heeft geïnformeerd in een aangetekende brief, die hierop na 10 dagen niet heeft gereageerd;

(iii) In het geval van een ernstig verzuim van de verplichtingen door de Klant of indien IBANFIRST redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de Klant een ernstig verzuim van zijn verplichtingen onder de huidige bepalingen ten laste kan worden gelegd (in het bijzonder wanneer IBANFIRST vermoedt dat de Service niet wordt gebruikt voor illegale ongeoorloofde doeleinden onder de huidige bepalingen);

(iv) Indien IBANFIRST de contractuele verhouding niet kan voortzetten en/of doorgaan met het geheel of gedeeltelijk uitvoeren van een transactie op grond van wijzigingen van de toepasselijke juridische regels, een wijziging van de statuten of de machtigingen waar IBANFIRST voordeel van heeft, of als gevolg van elke andere beslissing die door een bevoegde autoriteit werd genomen, ongeacht door België of een ander land;

(v) ) Indien blijkt dat de Klant niet langer zijn schulden kan aflossen, in het bijzonder op grond van alle maatregelen die door de Wet worden toegestaan, in geval van een herstructureringsplan dat door een rechtbank is bevolen, een faillietverklaring of van elke andere vorm van collectieve schuldbetaling of andere vormen van collectieve akkoorden die met de schuldeisers werden gesloten, of indien de Klant zijn activiteiten hervat of geheel of gedeeltelijk kan hervatten; en

(vi) Indien de Klant verzuimt of niet binnen de daarvoor voorziene termijnen antwoordt of op verzoeken van IBANFIRST onvolledig of incorrect antwoordt.

(vii) Indien eerste overschrijving van fondsen die vereist is om te controleren dat er geen sprake is van identiteitsmisbruik, afkomstig van een bankrekening die door de klant op zijn naam werd geopend bij een erkende kredietinstelling, niet heeft plaatsgevonden binnen een termijn van drie(3)maanden.

Gevolgen van de beëindiging

Nadat uw IBANFIRST-rekening is opgezegd en gesloten wordt uw toegang tot de Service onmiddellijk beëindigd. U verbindt zich ertoe om alle lopende transacties uit te voeren, alle rekeninggegevens te verwijderen en geen nieuwe transacties meer uit te voeren via onze Service.

De opzegging ontslaat u niet van uw verplichtingen zoals die in deze Overeenkomst zijn gedefinieerd en IBANFIRST kan ervoor kiezen om de vereiste fondsen aan te houden in afwachting van de afhandeling van andere modaliteiten of verplichtingen die in deze Overeenkomst zijn gedefinieerd. Daarbij houdt IBANFIRST zich het recht voor om alle vergoedingen en kosten te innen die voor de voornoemde beëindiging werden aangegaan.

Aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige andere bepaling van dwingend recht, zijn alle verplichtingen voor IBANFIRST, bedoeld in haar beste belangen te handelen en niet om een specifiek resultaat te bereiken. De aansprakelijkheid van IBANFIRST beperkt zich overigens tot opzettelijke fouten en de grove schuld die daaruit voortvloeit.

Onverminderd de andere verklaringen van niet-aansprakelijkheid en de beperkingen die in deze Gebruiksvoorwaarden worden opgenoemd, zal IBANFIRST onder geen enkele voorwaarde tegenover de Klant aansprakelijk kunnen worden gesteld voor verliezen als gevolg van overmacht.

De omstandigheden die hierna worden uiteengezet zijn gevallen van overmacht: alle voorspelbare of niet voorspelbare omstandigheden die redelijkerwijze aan de controle van IBANFIRST ontsnappen; deze lijst is niet uitputtend voor gevallen van overmacht.

(i) UEen technisch defect aan de informatica-systemen van IBANFIRST, dat wordt veroorzaakt door een virus of door andere problemen of incidenten die computeronderdelen, materiaal of software aantasten of die het resultaat zijn van een overbelasting van een systeem, die IBANFIRST redelijkerwijze niet kon voorzien.

(ii) Stroomstoring, brand, overstroming en alle andere natuurrampen (al dan niet door de bevoegde autoriteiten als zodanig erkend);

(iii) Een staking door het personeel van IBANFIRST of door één van de medewerkers van de leveranciers of derden;

(iv) Operaties die worden uitgevoerd op instructie van personen met een feitelijke bevoegdheid in geval van oorlog, verstoring van de openbare orde, staking of bezetting van het grondgebied door buitenlandse of onwettelijke strijdkrachten;

(v) Besluiten die door de Belgische autoriteiten of andere landen worden genomen;

(vi) Fouten en technische of andere gebreken die Belgische en buitenlandse telecommunicatiediensten aantasten (inclusief internetproviders), de postale diensten, de diensten van privé-transportbedrijven en openbare dienstverleners zoals gedefinieerd in de Richtlijn 2000/31/EG van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten met betrekking tot openbare diensten, zoals de e-commerce, op de nationale markt: en eveneens

(vii) Het verzuim contractuele verplichtingen na te komen die van invloed zijn op de leveranciers van IBANFIRST, waaronder de partner-banken die IBANFIRST heeft aangesteld om buitenlandse valutatransacties uit te voeren die inherent zijn aan de Service of om betalingen in verband hiermee te verrichten.

In het geval IBANFIRST aansprakelijk zal worden gehouden op basis van deze Overeenkomst en op voorwaarde dat er geen tegenstrijdige gerechtelijke bepalingen bestaan, is haar aansprakelijkheid beperkt tot de verliezen die noodzakelijk, voorspelbaar en onvermijdelijk het gevolg is van een fout door IBANFIRST en kan in geen enkel geval aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding voor de geleden verliezen (bijvoorbeeld en zonder zich hiertoe te beperken, financiële verliezen, verliezen op verkopen, reputatieverlies of andere aspecten, of verliezen door de Klant als gevolg gerechtelijke stappen door een derde partij).

Niettegenstaande elke tegenstrijdige bepaling van dwingend recht, zal de aansprakelijkheid van IBANFIRST conform aan onderhavige bepalingen altijd beperkt blijven tot de transactie- en valutakosten die aan IBANFIRST werden betaald in het kader van de Service waartoe haar aansprakelijkheid haar verplicht.

De Klant erkent dat hij zich bewust is van de volatiliteit van wisselkoersen. IBANFIRST kan ten opzichte van de Klant niet aansprakelijk worden gehouden voor de eventuele verliezen voortvloeiend uit wisselkoersschommelingen.

IBANFIRST kan onder geen enkele voorwaarde tegenover de Klant aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt worden door het verzuim van de Klant ten aanzien van zijn verplichtingen. IBANFIRST kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onjuiste informatie die de Klant bewust of onbewust in het kader van het gebruik van het Platform heeft verstrekt.

Indien een Klant niet aan één van zijn verplichtingen voldoet of zich blootstelt aan het risico dat hij niet aan één van de verplichtingen ten opzichte van IBANFIRST kan voldoen (bijvoorbeeld bij een eventueel herstructureringsplan op last van een rechtbank of van elke gelijkaardige collectieve betalingsprocedure), zijn alle schulden en toekomstige verplichtingen van de Klant ten opzichte van IBANFIRST, ongeacht de aard, onmiddellijk opeisbaar.

De Klant heeft geen recht op vergoeding. Bovendien worden alle bedragen die aan IBANFIRST verschuldigd zijn, en al haar verplichtingen tegenover de Klant (indien ze in verschillende valuta's zijn uitgedrukt) geconsolideerd en kunnen van elkaar worden afgetrokken door IBANFIRST (en door IBANFIRST alleen), ook in een insolventieprocedure of gerechtelijk bevel tot herstructurering, beslag of elke situatie waarin beslag wordt gelegd op betreffende rechten van crediteuren op het vermogen (meervoudige filialen), conform het toepasselijk dwingend recht.

IBANFIRST kan op eigen initiatief een beslissing nemen over de compensatie van de schuldvorderingen die de Klant op haar heeft, en met betrekking tot de bedragen die verschuldigd blijven. Indien nodig zal de omzetting van de valuta die in het kader van de genoemde schuldvergelijking noodzakelijk is, worden uitgevoerd tegen de koers die op het ogenblik van de vergelijking van toepassing is.

IBANFIRST zal op geen enkele manier en onder geen enkele vorm aansprakelijk kunnen worden gesteld ten opzichte van de Klant voor benadelingen en alle directe of indirecte verliezen die een Klant of een derde lijdt als resultaat van de weigering van een verzoek van de Klant, ongeacht de aard ervan.

Klachten

Om zo snel en efficiënt mogelijk op uw verzoek te kunnen reageren, heeft iBanFirst twee kanalen geïmplementeerd om uw klachten te behandelen.

Technische ondersteuning

Het kanaal “Technische ondersteuning” biedt een gespecialiseerde ondersteuning wanneer assistentie gevraagd wordt voor de operationele functies van de iBanFirst service of om een systeemstoring te melden.

Hoewel u technische bijstand telefonisch kunt vragen, zodat wij de gemelde problemen beter kunnen begrijpen, adviseren we u uw klacht systematisch naar het e-mailadres support@ibanfirst.com te sturen, onder duidelijke vermelding van de betreffende naam van uw rekening of betalingsidentificatie (die begint met een “#”).

Wij verzoeken u een volledige beschrijving te geven van de aard van uw vraag/technisch probleem. Uw e-mail kan daarna gemakkelijk worden doorgestuurd naar de betreffende afdeling. Ons team technische ondersteuning alles wat mogelijk is om u zo snel mogelijk te helpen.

Klachten van klanten

Het kanaal “Klanten klachten” biedt een gespecialiseerde ondersteuning aan elke klant die een actieve gebruiker is van iBanFirst service om zijn ontevredenheid over één van deze dienstverleningen door te geven.

Alle klachten en alle geschillen, ongeacht de aard, worden aan de betreffende procedure onderworpen, conform de aanbevelingen en eisen van onze toezichthouders bij de Nationale Bank van België (BNB).

Om de gemelde problemen beter te begrijpen adviseren wij uw klacht systematisch naar het e-mailadres complaints@ibanfirst.com te sturen, onder duidelijke vermelding van de betreffende naam van uw rekening of betalingsidentificatie (die begint met een “#” symbool).

Zorg ervoor dat uw bericht de reden voor uw klacht bevat. Wij kunnen dan uw e-mail gemakkelijk doorsturen naar de afdeling Klachtenbeheer. Ons voltallig team klantendienst volgt cursussen om klachten te herkennen en te beheren, en al onze teamleden zijn op de hoogte van onze hiërarchie-rapportageprocedure.

Vervolgens zullen we: (i) u een schriftelijke bevestiging sturen dat wij uw klacht hebben ontvangen; (ii) contact met u opnemen indien we extra informatie nodig hebben in verband met dit dossier; (iii) uw probleem en uw bezwaren analyseren en deze opvolgen in de vorm van een gedetailleerd antwoord en onderbouwing van onze beslissingen en de beweegredenen van onze acties.

Indien u ontevreden blijft over ons antwoord, kunt u op de meest gepaste manier reageren, inclusief via de gerechtelijke of arbitraire kanalen (afhankelijk van de contractuele bepalingen).

--------

RUBRIEK G: IBANFIRST COMPANY CREATION

IBANFIRST Company Creation (‘SCS’) (Oprichting van een onderneming) is een service die in samenwerking met Kredietinstellingen (“Bank”) wordt aangeboden. Gebruikmaking van IBANFIRST Company Creation veronderstelt instemming met de onderhavige Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden. Bij inschrijving op IBANFIRST Company Creation moet u ook uitdrukkelijk instemmen met (i) de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden (“CPU”) met betrekking tot deze iBanFirst service en (ii) en met de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden van deze Service van onze aangestelde Bankpartner (“CGU Bank”). Behoudens uitdrukkelijke vrijstelling, hebben deze Algemene Voorwaarden (“CPU” en “CGU Bank”) bij tegenspraak voorrang op deze Overeenkomst.

Door in te schrijven op IBANFIRST Company Creation, geeft u aan IBANFIRST het recht om voornoemde Kredietinstellingen toestemming te verlenen voor toegang tot (a) uw rekening, gegevens en documenten, die oorspronkelijk bij de opening van de rekening en bij de activatie van de Service werden verstrekt en (b) tot uw betalingsgegevens bij IBANFIRST.

Diversen

Indien één van de bepalingen van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buiten toepassing of onwettelijk wordt verklaard, blijven de overige (of gedeeltes daarvan) bepalingen integraal van toepassing.

De Klant mag de voordelen van de kaderovereenkomst in deze Overeenkomst, noch de afspraken die binnen de genoemde kaderovereenkomst werden gemaakt, geen enkele wijze overdragen, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van IBANFIRST.

Het feit dat IBANFIRST op een gegeven moment nalaat om één van de bepalingen van deze Overeenkomst uit te voeren, mag op geen enkele manier geïnterpreteerd worden als een vrijstelling voor de latere toepassing en de ermee samenhangende rechten op een latere datum. In geval van tegenspraak tussen deze Overeenkomst en de bevestiging van een transactie die door IBANFIRST aan de Klant wordt gestuurd, heeft deze laatste bevestiging voorrang op deze Overeenkomst.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Overeenkomst en ook alle gemaakte afspraken en uitgevoerde transacties onder toepassing van de kaderovereenkomst vastgelegd in deze Overeenkomst zijn aan de Belgische Wetgeving onderworpen.

De Franstalige Rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst en tot alle afspraken die zijn gemaakt en transacties die zijn uitgevoerd onder toepassing van de kaderovereenkomst die vastgelegd is in deze Overeenkomst.

Het openen van een Rekening en /of het gebruik van de Service ten volle of gedeeltelijk, impliceert uw volledige instemming met deze Gebruiksvoorwaarden en, in de gespecificeerde gevallen, met de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden. U bent aan de geldende Voorwaarden en Specifieke Gebruiksvoorwaarden onderworpen wanneer u een Service bestelt of een Rekening opent, behalve indien overheidsinstelling of een administratieve autoriteit hun wijziging vereist (in dit geval is de wijziging niet van toepassing op voorgaande bestellingen).

Dit geldt ook voor de mogelijkheid van IBANFIRST deze Voorwaarden en Specifieke Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen worden per e-mail of een duidelijke kennisgeving op de Website meegedeeld op het moment waarop ze van toepassing worden.

Elk gebruik van de Service na de updates en/of wijzigingen die onderwerp waren van een kennisgeving, impliceert de instemming met de aldus ge-update en gewijzigde Voorwaarden en Specifieke Gebruiksvoorwaarden.

Contacteer ons nu